Olókukù ti Òkukù

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
Jump to navigation Jump to search

Olokuku

OLÓKUKÙ TI ÒKUKÙ[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]

–OBA ABÍÓYÈ OLÚRÓNKÉ TI LÁTI OWÓ RÁFÁTÙ OYÈTÓÚN –ILÉ OLÓKUKÙ

Olúrónké Abíóyè sèsó ará ìbá làlúké

Olúrónké omo orunkunkun tí n jé ó sán ngbáa

Mo dàgbà n ò tí fòrò loyè

Àkànní eníjà mo tòsín mo mú raso

Mo tà kòrò mo sìn sosìn sòrò loyè

Èmí wá teléfe rà kókó

Omo Olúrónké mo teja nlá

Mo mú rerú were sókun

Omo Olúrónké Àbìrókò gogongo nínú oko

Babaà mi Abìrókò kò ní yòyòyò

Elékùlé à á pàdé

Olúrónké abilé kere níwájú ebu

Ibájáde ò tún nlé

Abasó gbé kóko hánu

Abìrìn aso jèntièlè

Elékùlé ànpàdé omo ‘Mówálé

Abilé kere níwájú ebu

Ìsájáde ò tán n lé omo Olúrónké

Abí bó bá máso dúdú a mú pupa

A fèyí wìnìwìnì bora sùn

Ará odò kòsi

Ará odò kòbìnìyàn

Mo tólá bí eni tóyin énu

Eníjá mo tàsín mo mú raso

Mo tà kòrò mo sín sosìn sorà loyè

Èmí wá telébe rà kókó

Mo teja n lá mo mú rerú were

Wón bú mi lárùpè nìjàbé osólú

Éràn oyè mo délé mo su kún sí baba wa

Ìsèsó ará ìbálà lúké

Mo wá délé mo súré telé

N ó rè bá gògo lómo àgògo mi sòsò layè mokò lotìn

Eni ó kìjàsé tí ò kiwi

E máa bá mi ségi gangan lóri olúwa re

Eríja mo tàsín mo mú rase

Mo tà kòrò yofà loyè

Èmi teléèbé ràkókó

Mo teja nlá mo mú rerú were lóko

Òtònpòrò mí yodà loyè

Obukun wá n bá mí relé ìbálàmoko

Omo alárá ti n gesín mawo

Eèkí eríjà mo tàsín mo mú raso

Mo ta kóró mo sìn sosìn sorà loyè

Èmí wá telébe rà kókó

Igi mélòó ní sowó níran babà re

Áwé wón n sowó àràbà kàn mà soyùn

Nípópó oníjàbé mo ró o

Áwé n sowó o

Àràbà mà soyùn nípópó oníjàbé mo ró o

Ìsèsó alárá mi won ò ní jewe

Mo loòràn òwè jálè nìlàkùn

N ò jé polódòó yò símo

Omi kúnkún tí n yayaba lénu

Ìsèsó ará odò kòbini

Ìsèsó ará odò kòbìyàn

Ìsèsó ará odò Mòtólání

Njó àwéré wón n sòwón lòwó n nú ilé wa

Owó wá sun gbeere wa sì tiè lòtìn

Njó àwèrè àwèrè wón pàd;e jà n jàbé osólú

Eéràn oyè mo teja dúdú mo mú rerú were

Mo tà kòrò mo sìn sosìn sorà loyè

Èmí wá telébe rà kókó

Eéràn oyè mo teja nlá mo mu rerú were

Àwé wón sowó o

Àràbà kán mà soyùn

Áwé sowó ará ìbálàmoko

Omo alárá ti n gesin mawo

E bá n kárelé ará ìbálàlúké

E bá n kárélé omo omifunfun tí n yayaba lénu

Ìsèsú tí mo kówè n ò kójó tí mo wá kójó tán tíjó n yo mí lénu

Omo Olúrónké omo Òtínkànle

Omo Mádòlótìn

Ó wá gbòtìn kan kan kan

Ìsèsú ará odò orò

Ará odò mòtòlénú bí eni tóyin émi

Pí tí wón kése sùbú Oba

Babà mi àlà agemo òjó gèlè àsò

Omo bó di gigùn ó gùn

Olúrónké Obá ni bó di gíga ó ga

Omo kòga ò bèrè lòkùnrìn kún

Omo arógangan gún kèsewà nìyá tó bí mi lómo

Ìsèsú ará odò mòtólárí o

Aásìn-n nì won ò gbe nílé Oba gòdògògò won ò dé n léràn-án sè

Ebúkú wá n sé síin lénu

Àbálàlúké omo arunkunkun tí wón n jósán agbáa

Ìsèsú ará odò orò

E bá n kárelé ará ìbálàwóko

Omoalárá tí n gesín mawo

Omo alias eníwèé òye

Baba mi oòsà won ò gbohùn odì títí òsà sé pàyá ìkókó

Mo síbá olá lómo ode a máa súngi so

Baba mi Àdìsá lásáré mi èkan kìí se lásán

Bí baba ò bá ti lé nìkan

Nkan ní baba lo

Ará ibú aró ará àgbón ìgbe

Ará omi kúnkún tí yayaba lénu

Ìrókò tété modé ò gbodò sa

Eníjó orí òrìlé baba Oyéédùn

Kì í logun ó mó mérú wálé

Láganjú à n gbó à n té é n gbopa bí ò lèrin

E bá n ká relé o

Ìsèsù bí mo kówè lotìn

E bá n ká relé o

Ará ìbálàmóto

E bá n kárelé ìbálàmóko

Omo orunkúnkún tí jósán gbáa

Mo dàgbà n è tíì bòrò loyè

Omo èkè ò jé wí felékèé nòdí

Babà mi èsìkà won ò pera è níkà

Sápé lode èké n jó

Omo won n jó wón n bá ní kòyi

Èké ò tètè mò pé tòun là n wi

Baba Lápéri Àrèmú Oyèuemí Babà mi

Àrèmú enisànpònná se léwà lajàsé

Tálájogún wá n wó bí ení gbón ni

Ègùn Àjàsé wá n tirí wó tònà

Ó ní bárèmú ò bá kú ló tán

Baba Lápérí

E bá n kárelé ará odò kòbini

É bá n kárelé ará odò kòbìyàn

É bá n kárelé ará odò mòtólání

Omo oríaré àdé sùnyàn ni wón máa n poba

Babà mi àgbàlagbà lajò

Ònjó àbú bànté

Orí aré arókó po wá bì ságbàdo lára babà mi abàgbàdo sòsò legàn

Elékùlé ànpàdé

Ó ti took Omówálé se

Omo ajímá sé n sé sègí babà mi ò jiníkìtùkùtù se hùn

Ò sùn jáláte sùn mójúmó

Mójúmó sìn bá yowó dúdú á yowó pupa

Omo òwàrà

Àlàdé tó ti fón sègo dà á gbó

Ajímosìn-in nítorí aséwé nítorí aségi

Ó ni nótorí ìlàpá ti won n wògbè sùà sùà

E bá n kárelé o

Ìsèsún ará odò orò

E bá n kárelé o

Lérìn koko babà mi mòrìwò sara Ògún jìè

Olúrónke abilé kiri mò níbòkun

Babà mi abòlè kiri mò nílè jèsà

Ìbá mómo è rè Jèsà nímòkun nì bá kú sí

Oko Lálété

Ará ibú aró ará àgbón ìgbe

Ará omo kúnkún tí yayaba lénu

Ìsèsó ará odò orò

Omo p’ptí wón kesè sùsú Oba

Babà mi àlà agemo òtó gèlè àsà

Omo bó di gúngùn ógùn

Olúrónké Obá ní bó di giga ó ga

Omo à pè á joyè ogun ará ibú aró o

Ará ibú aró ará àgbón ìgbe

Níbo nilé yín o

Ìsèsún tí mo kómè n ò kójó tí mo wá kójó tán tójó wá n yomí lénu

Odò Òtìn le mò

E ò mo bú aró o

Ibú aró n be Òkóyè kólé

Odò Otìn le mò

E ò ma bú owó o

Ibú owó n be Òkóyè kólá


Eníkòyí omo agbònyìn

Eníkòyí omo agbòn ti è rikú sá

Yánbídolú omo alérí ikú kangun

Òsèsèkòyí omo agbonyìn

Yánbídolú lóòtó ègin

Omo awí bée bógun lo

Èsó wón n rode rèé kólé

Nígba tó níkòyí é fid é olè kólé è lo

Omo akú omo oru

Omo akú bi ó dí

Omo akú bi ti tèntèré eye ò gbodò dé

Omo akú tán gurí è gún sòyìn

Òsèsèkòyí eníkòyí dìde

Yánbìdolú ogún tó lo

Òsèsèkòyí wón n rode rèé kólé

Nígbà ti Èníkòyí é ti dé olè kólé è lo

Yánbídolú omo a kú tapó torun

Òsèsèkòyí omo agbònyìn

Eníkòyí o ì dìde

Omo a wí bée bógun lo

Òsèsèkòyì omo akúmó yànyìn kórí

Yánbídoyí olóòótó ègímo

Alérí ikú kangan

Òsèsèkòyí omo agbònyín

Eníkòyí dìde Yánbídolú ogún wá ti lo

Òsèsèkòyí omo agbòntíè ríkú sá

Eníkòyí dìde ogún tó lo ogún tó lo

Èsó ò délé pé ogún tó lo

Èsó ò fara rogi

Òsèsèkòyí gbapó gbofà tán ogún wá le

Eniíkòyí wo ló ti ì le ogún tó lo

Ìdí òyélù a ròkún

Ìdi oyélù a ròsà

Ìdí oyélù a rèkòyi ilé

Onikoyi ò í dìde ogun Oba tó lo

Òsèsèkòyí omo àgbonyìn

Yánbídoyí olóòótó èyin

Omo awí lée bógun lo.