Alókò ti Ìlokò-ìjèsà

Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́

==ORIKI OBA ALÓKÒ TI ÌLOKÒ== OBA LASHORE


Omo ògbágbà sami sile

Àgbágbá Ilé ria se é sun

Kí an fònìyàn le ki an mérèé dú

Omo òréré kóni níjanu

Omo àgbágbá sami sílé

Àgbágbá ilé ria see sun

Mesi oko ri wa

A kìí bani jeku kan abàyà suésùé

A kìí báni in sisré òjá finfin nílokò

Oso ìgbà mo fi gbígbin n sèye òkè ilokò

Wón nit ó bá gbin níbòmíràn won a ni ogun ló dé

Ogun ò mò dé Àgùntan ni

Àgùntàn oke bàbá lashosre ló n joko nígbà náà

Omo olórò kan òrò kan

Tí won fi n se lóròlórò ìbà tetè

Ilórò agba aiku ile wa nílokò

Èje ló bí fún wa

Omo òréré ko ni nijami

Ko dàíjù kó dá ni ní kòró boko

Omo oréré o pojú wode ìjèsà míbò

O ni ti won kò bá poju wò ó

À remo nílé re

Omo agbagba sami síle lo sélé yà ònà ìlokò

Àgbágbá Ilé ria se é sun

Ibi ti won feniyan sile ti won gberee ru

omo olójà àlténí fún

Àwon to bójà ni be ki ni won o se

O ni bi mo boja ki ni màá se nítèmi

Se ni n bá ro pòsí ide

Ti n bá ròyìyà iyùn

Se ni a ba gbóità kalé ki an to ru ìlokò ka lo gba’run

Omo ògúnyán baba ba lérí ota kólórun bùje nígbórò

Éyin lómògbà lómógba rí yèyé ria nígbó òsé

Se ni méwàá ní fobi aperiri wò mí

Obì aperiri Ilé gbara oso ùsì ònà Ìlokò

Obi apèrírí lúpaa ra nólè kale

Omo olóro a fii gbágùnmòkèkè kalè

Omo olórò an fi í sori èsí wonin nígó òké

Èsí Ilémi ko bàmí àbàyè ni e rè

Kó bá ti la ba omo elomirin ke wa je èsí

Esi pajá je o fegbe laa seun ni mùrè ògègè ria

Omo olórò un fi i se hóròhórò ìbàtetè

Iloro a bolórò a remo nílé re

Iloro agba aiku ria nílokò èje lo bí kò á

Omo olorere kó ni níjanu ‘

O daiju kí an dá ni ni kòró bo ko

Iba mi kára oní mure Agege a

Baba mi kare oní mùrè àgègè o

Ajagun si òtè wonrin wónrin

Òjagbáríigba òkè Ìlokò

Omo oboko jà padìye oko je

I be si ti sájí oko àgbò n ba gbà

N ba gbagbo tó sàmù rederede

N ba gbòbídìye bàyà péke

Omo olúygbó aré o

Asébi gbodidi emi

Èlúsémusé

Elufagba sile ka ma ba silé yà o

Agba gòkè bèrè mole

Kómo alókò mó baà nà toto lórí omi

Àgbágba òkè nawó kanlè é mú ohun oni í je

Oní mùrè àgègè n lé

Bàbá mí káre onimùrè àgègè o

Me mo roni kebì a pè run òní

Obi o peru ni para e jólè kíká

Omo asoro de mèkun kèkun

Omo olórò a fi í kun olójà lóta e fun

Omo olórò a fi í kun hóròhòrò ìbà tetè

Horo a boyún

Hóró a remo

Hórò a gànyìn bì meje lo bi n Ilòkò

Onìmùrè agegé nlé

Bàbá mi káre onimùrè àgègè o

Omo obóko já padiye oko je

O ni bi ko si ti saji oko agbo n bá gbà

N bá gbagba kò í bàmú rederede

N bá gbòbídìye bàyà péke

Mo ra gbagiri o

Olugbo are o

Asebi gbogogo okun

Asebi gbodidi eni

Elusemuse

Elu fògbàgbà o sami súlé

Ka ma ba sulé ya o

Onímùrè agege nle

Bàbá mi káre onímùrè agege o

Omo oloro a fi pa hórò hórò ìbàtetè

Hórò á boyún horo á remo

Horo a gànyìn bí meje lóbí

Onímùrè àgègè nlé

Bàbá mi káre onimùrè àgègè o

Omo Ajagun sia ko omo ló reni

Àjàgúnsi lo lereja to fi wa bogun níjèsà obokun

Owá mò ni n jíle ní ogboní lásòrè

Baba mi káre oni mure Àgègè o.

Omo okeinísà Ategboro esu

Ki mo ro poke inias nisu tii ta

Mé ra méwùrà dé bè.

Tori kísu mo baà tàtawòde

Kí mo jògèdè aigbo loko

Ki me ba ti jalè

Se ni a jo a jígbo

Omo Alágádá kilo fólè

Àgádá farumo

Ó fa rùmò

Eni bá ti pé loko nijo náà

A je wí pé ó ni ohun tí n se

Alákàtàkì á kilo fólè

Selége tìrege légbòrò

Òrò sí bá yèpè

Ó tun fi báyín erinlá

Ó wá fi mu okuta látìbà

Oloro lo làtìbà

Ogboni oge lo lodò agidi

Àgbàrá atiba gbómo paroko sórí òsé

Ara ojúgboro ò gbó

Èrò àtìbà ò mò

Omo arí herehere enu gbéde yàde

Oníjukùn so agogo mo ìrókò

Àgbà iwoye so agogo mó kun

Eran yòkòkò mù

Omo ògbùrùkù yàkè

Ogbùrú yàkè o dabi kò papò somijè

Oníjùkù àgbé

Omo abìdèdè ònà omi

Obi ko wò ó séun eni

Yè é é hò sénu eni

Kó hò síjù

Omo eranko á fije


Omo olobi yèé ó ho

Kó petu nígbó àgbó

Tòótó lobi hò

Tòótó letu kú nílé ni Irin kí mía rin


Kí màa bóba relé ògún àlròtélè

Oba dirù sílè

Ojú roni koro koro bi uwo

Omo bàtá kumirin babe gèru nílé ògbóni oyé

Loro lo latiba

Ogboni lo lodo agigi nílé mi

Omo elékùn ònà kí an kàn fide se nílé ògbòni

Omo elékùn ìgbòrò àwíhò

Èkùn ònà kóó fòó san ni bí òyìyè

Bàbá mi káre onímùrè àgègé o